امامت حضرت مهدی موعود

 

امامت حضرت مهدی موعود

 

امامت حضرت مهدی موعود

پیشینه مهدی باوری

مسلمانان ازسپیده دم طلوع خورشید اسلام تاکنون حقانیت بشارت نبی اکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به ظهور مردی ازخاندان شریف خود درآخر الزمان به نام مهدی علیه السلام راباور داشته ا ند ، همو که پس از پرشدن جهان از ظلم وستم وبی عدالتی عدل وقسط رابرپهنه این کره خاکی خواهد گستردان شاء الله
بنابراین چشم انتظاری ولحظه شماری برای ظهور مهدی موعود علیه السلام درطول قرون متمادی درمیان آحاد امت اسلامی استمرار یافته ومسلمانان براین عقیده پای فشردند وتنها افراد انگشت شماری ازپیکره جامعه اسلامی جداگشته ودچار انحراف شده ونسبت به عقیده مقدس وسازنده راه خطا پیموده اند . انحرافی که محصول تقلید منفعلانه از نوشته ها ونظرات خالی از حقیقت ومغرضانه مستشرقان بوده است ....1

مهدی باوری ایده فرااسلامی وجهانی

ایده ظهور منجی بزرگ که باخروج خود عدل وقسط وگشایش وآسایش رادرمقطع پایانی تاریخ حیات انسان به ارمغان خواهد آورد وبه ستم وتجاوز ظالمان ... پایان خواهد بخشید ودولت کریمه عدل پرور ودادگستری رابنیان خواهد نهاد عقیده ای است که پیروان ادیان سه گانه ابراهیمی وبخش چشم گیری ازسایر ملل بدان ایمان داشته ودارند .
به عنوان موید این مطلب دربخشی از زیارت حضرت صاحب الامر علیه السلام درمفاتیح الجنان چنین آمده است :
«... السلام علی المهدی الذی وعد الله عزوجل به الامم ان یجمع به الکلم ویلم به الشعث ویملابه الارض قسطا وعدلا ... »
« سلام برمهدی آن که خدای عزوجل اورا وعده فرمود به امت ها این که جمع کند به وسیله او گفتار را وجمع گرداند به وسیله او پراکندگی را وپر کند به واسطه او زمین را ازعدل وداد ...» 2
یهودیان مانند مسیحیان که به بازگشت عیسی علیه السلام معتقدند به ظهور یک منجی می اندیشند وهمان گونه که زرتشتیان درانتظار رجعت بهرام شاه اند نصرانیان حبشی نیز چشم به راه ظهور پادشاه خود تئودور موعود هستند وهندوها نیز به خروج ویشنو دل بسته اند ومجوسی ها به زنده بودن هوشیدر اعتقاد راسخ دارند وبودایی ها منتظر باز آمدن بودا واسپانیایی ها مترقب بزرگ خود رودیک هستند واقوام مغول هم رهبر خود چنگیز رامنجی بزرگ می شمارند همچنین ایده ظهور منجی درمصر باستان هم رواج داشته است همان گونه که درمتون کهن چینی نیز دیده شده است . 3
به حسن خلق ووفا کس به یار ما نرسد
تورا دراین سخن انکار کار مانرسد
اگرچه حسن فروشان به جلوه آمده اند
کسی به حسن وملاحت به یار ما نرسد
هزار نقش برآید زکلک صنع ویکی
به دل پذیری نقش نگار ما نرسد
علیرغم وجود مذاهب مختلف اسلامی همه مسلمانان طبق بشارت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم به ظهورمهدی علیه السلام اعتقاد راسخ دارند بسیاری ازعلمای اهل سنت ازقرن سوم هجری تاامروز بدین معنا تصریح کرده اند جالب تر ازآن فتوای عده ای ازفقهای ایشان است که مسلمان منکر ظهور مهدی علیه السلام راواجب القتل خوانده اند ...
براساس همین واقعیت است که ابن خلدون مورخ وجامعه شناس نامدار مسلمان از اعتقاد مسلمانان به ظهور حضرت مهدی علیه السلام این گونه یاد می کند : « عقیده مشهور ورایج میان عموم اهل اسلام درطول سده های متمادی این بوده که ناگزیر باید مردی ازخاندان نبوت صلی الله علیه وآله وسلم درآخر الزمان ظهور می کند که دین خدا رایاری رساند ووعدالت را پدیدار سازد تاامت اسلامی ازوی پیروی نمایند ... او کسی است که مهدی علیه السلام نامیده می شود. 4
« تحقق چنین اتفاق نظری میان پیروان ادیان گذشته و... براصل ایده منجی باوری هیچ گاه ممکن نیست بدون مدرک وپشتوانه ای استوار واصیل باشد که برخی فریب خوردگان چنین پنداشته اند زیرا نظایر چنین وحدت نظرجهان شمولی عاده بدون وجود سند ودلیل عقل پسند ومعتبر صورت نمی پذیرند ...
اما با این همه باید گفت بعید نیست که خاستگاه اعتقاد اهل کتاب به ظهور منجی درآخر الزمان بشارت کتاب های آسمانی ایشان به آمدن مهدی اهل بیت علیه السلام باشد – همان گونه که بشارت به نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم درکتب ایشان آمده بود لیکن پیروان هواپرست آن ادیان ازروی لجاجت وتکبر این بشارت رامخفی ساختند مگر عده اندکی ...
ازجمله مواردی که مارا به سوی مدعای پیش گفته رهنمون می گردد فقراتی دراسفار تورات است که درآن ها به ظهور مهدی اهل بیت علیهم السلام درآخر الزمان اشاراتی رفته ا ست نمونه های زیر شایان توجه است :
1- ابو محمد الاردنی نویسنده عرب زبان ازسفرارمیا چنین نقل می کند : ای اسب ها به فراز آیید وارابه ها را ازجای برکنید باید که سلحشوران به پا خیزند کوش وقوط آن دوسپر گیر ولودیان آن کمان کشان امروز روز آن آقاست که صاحب الامر سپاهیان است امروز روز انتقام است انتقام از دشمنان وبدخواهان وی ... زیرا برای آن سرور ... درسرزمین شمال ونزد رودفرات یک قربانی مهیا گشته است .5
2- محقق اهل سنت سعید ایوب درکتاب خود المسیح الدجال چنین آورده است کعب می گوید : درکتب پیامبران آمده است که درکردار مهدی هیچ عیب ونقصی نیست سپس خود سعید ایوب درپی نوشت آن می نویسد :
شهادت می دهم که این مطلب رابه همین صورت درمتون مقدس اهل کتاب یافته ام اهل کتاب اخبار وروایات مهدی راچونان اخبار جد بزرگوارش رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دنبال کرده اند اخبار « سفر رویا » ازبانویی یادمی کند که از نسل وی 12 مرد به وجود می آید سپس ازبانویی دیگری نام می برد که دوازدهمین مرد رابه دنیامی آورد واز نسل آن بانوی نخستین است وازاحاطه خطرها به این خانم خبر می دهد.... 6
موارد دیگری درکتب مقدس سایر ادیان وجود دارد که به وعده الهی درمورد مهدی موعود علیه السلام اشاره دارند منتخبی ازآن ها را مرور می کنیم :

الف) کتب مقدس یهودیان

درفصل هفتم کتاب « حیقوق » نبی آمده است :
« ...واگر چه تاخیر کند برایش منتظر باش زیرا البته خواهد آمد ودرنگ نخواهد کرد بلکه جمع امت ها رانزد خویش جمع می کند وتمامی رابرای خویش فراهم می سازد »
درفصل سوم کتاب « صفیناه » نبی چنین می خوانیم :
درآن وقت برگردانم به قوم ها لب پاکیزه برای خواندن همه به نام خدای وعبادت کردن ایشان به یک روش

ب) اناجیل نصاری

درفصل دوازدهم انجیل « لوقا » این عبارت را می بینیم :
کمرهای خود رابسته وچراغ های خودرا افروخته دارید ومانند کسانی باشید که انتظار آقای خودرا می کشند تاهروقت بیاید ودررا بکوبد بی درنگ دررا برای او باز کنید ... زیرا درساعتی که گمان نمی برید پسر انسان می آید »
درفصل دوازدهم مکاشفات « یوحنای لاهوتی » آمده است :
« وآن مولود به منظر حفاظت قطعی از دستبرد اهریمنان برای یک زمان ودو زمان ونصف زمان ازنظر پنهان شد »

ج) کتب مقدس زرتشتیان

جاماسب درجاماسب نامه از قول زرتشت نبی چنین حکایت می کند :
مردی بیرون آید اززمین تازیان ازفرزندان هاشم مردی بزرگی سر بزرگ تن وبزرگ ساق وبرآیین جد خویش وبا سپاه بسیار وروی به ایران نهد وآبادانی کند وزمین راداد کند »
درادامه این فقره صریح وتکان دهند رامی خوانیم :
واز فرزندان دختر آن پیامبر که خورشید جهان وشام (شاه ) زمان نام دارد کسی پادشاه شود دردنیا به حکم یزدان که جانشین آخر آن پیغمبرباشد درمیان دنیا که مکه باشد ودولت اوبه قیامت متصل شود

د) کتب مقدس هندوان

درکتاب شاکمونی آمده است :
پادشاهی ودولت دنیابه فرزند سید خلایق دو جهان کشن بزرگوار تمام شود اوکسی باشد که برکوه های شرق وغرب دنیا حکم براند وفرمان دهد ...دین خدا یک دین شود ودین خدا زنده گردد ونام اوایستاده (قائم) باشد. 7
چناچه مقداری پیرامون توافق شگفت آور اکثر ملل برعقیده منجی باوری اندیشه شود به یقین این نتیجه به دست خواهد آمد که درماورای عالم هستی حکمت عظیم وشگرفی دست درتدبیر این جهان دارد که انسان برای مقاومت دربرابر انحرافات وستم ها وسرکشی هایی که مشاهده می کند تنها از آن مدد می طلبد وازآنجا که چنین انسان مومنی چشم امید به حاکمیت عدالت دوخته هیچ گاه دچار یاس وسرخوردگی نمی شود .
اما درخصوص اختلاف شرایع پیشین وملل گذشته درتشخیص نام منجی موعود نیز باید گفت چنین اختلافی هرگز نمی تواند موجب انکار بشارت رسول مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم باشد به لحاظ این که خود شریعت مقدس اسلام این مسولیت رابرعهده گرفته ونام ونسب وولادت واوصاف ونحوه رفتار ومنش او وهمچنین نشانه ها وعلائم ظهور وروش حکمرانی وی رابرای مردم به دقت بیان فرموده تاجایی که اخبار آن به حد تواتر رسیده وبه علت کثرت راویان اهل سنت انتشار درخورتوجهی یافته به نحوی که بزرگان وحافظان حدیث وفقیهان عامه رابه تصریح واداشته که ازمیان اصحاب پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم پنجاه نفر این احادیث راازحضرتش روایت کرده اند . برای مدلل ساختن اشتباه اهل کتاب وملل مختلف درتعیین اسم منجی به دلیل دیگری نیاز نیست 8
اینک به بیان اختلافی می پردازیم که درتعیین اسم امام مهدی علیه السلام میان امت اسلامی ودوگروه شیعه وسنی وجوددارد بی شک دراین اختلاف هیچ مویدی برای پندار مستشرقان ومقلدان آن ها یافت نمی شود بلکه اتفاقا وجود این اختلاف دلیلی خلل ناپذیر علیه آنان به شمار می رود زیراچنین اختلافی ازقبیل نزاع برسر جزئیات یک پدیده یقینی الوجود است مانند اختلاف نظر فرق مسلمانان برسرقدیم یا حادث بودن قرآن کریم درحالی که همگی ایشان یکپارچه برکفر منکر قرآن حکم می رانند سایر اختلافات ایشان درجزئیات برخی عقاید دیگر نیز چنین است 9
مژده ایدل که مسیحا نفسی می آید
که زانفاس خوشش بوی کسی می آید
ازغم ودرد مکن ناله وفریاد که من
زده ام فالی وفریاد رسی می آید
زآتش وادی ایمن نه منم خرم وبس
موسی اینجا بامید قبسی می آید
هیچکس نیست که درکوی تواش کاری نیست
هرکسی اینجا بامید هوسی می آید
دوست راگر سرپرسیدن بیمار غم است
گوبیا خوش که هنوزش نفسی می آید

سیمای مهدی موعود علیه السلام درآیینه ثقلین

منجی موعود درقرآن

دراینجا سوالی مطرح می شود : مهدویت اگر صحت داشت باید درقرآن کریم ذکری از آن به میان می آمد درحالی که حتی لفظ مهدی علیه السلام هم درآن کتاب آسمانی دیده نمی شود .
درپاسخ می گوییم :
اولا لازم نیست هرموضوع صحیحی باتمام خصوصیات ومشخصاتش درقرآن بیان شده باشد . چه بسا مطالب صحیح ودرستی داریم که اصلا قرآن کریم متعرض آن نشده وچه بسیار احکام وموضوعات کلی وجود دارند که قرآن کریم بیان داشته ولی جزیئات آن ها توسط ائمه اطهار علیهم السلام به عنوان مفسر ومبین وحی بیان شده است .
ثانیا آیاتی چند درکتاب خدا وجود دارند که نوید به روزی می دهند که حق پرستان وحزب الله ومومنان به دین ومردم شایسته جهان قدرت وحکومت روی زمین را به دست می گیرند ودین اسلام برتمام ادیان غالب می گردد .10
بدون شک قرآن اعتقاد مسلمانان به ظهور حضرت مهدی علیه السلام راکه به صورت متواتر از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه وآله وسلم ازطریق شیعه وسنی بیان شده باآیاتی ولو به طور کلی واجمال مورد تایید قرار داده آیاتی که توسط معصومین علیهم السلام به مهدی موعود علیه السلام تفسیر شده است وبسیاری از مفسران نیز آن ها را برامام مهدی علیه السلام تطبیق نموده اند .
واز سوی دیگر شکی نیست که بنابر نص حدیث ثقلین که نزد شیعه وسنی متواتر است اهل بیت عصمت وطهارت علیهم السلام عدل وهمتای قرآن هستند ا زاین رو آیاتی راکه ایشان برظهور مهدی موعود علیه السلام حمل فرموده اند دلیل قرآنی برای اثبات مهدویت محسوب می گردد .
به عنوان نمونه به چندین آیه اشاره می شود :
1- درسوره انبیا آیه 105 می فرماید :
ما بعداز آن که درتورات نوشته بودیم درزبور نوشتیم که بندگان شایسته ماوارث زمین می شوند11
2- درسوره نور آیه 55 می فرماید :
خدا به کسانی از شما که ایمان آورده اند وعمل شایسته انجام داده اند وعده داده که آنان را خلیفه زمین گرداند چنان که
گذشتگانشان را نیز قبلا خلیفه گردانیده بود ودینی راکه برایشان پسندیده است استوار ونیرومند گرداند وترس شان رابه ایمنی تبدیل کند تامرا عبادت کنند وچیزی را شریک قرار ندهند 12
3- درسوره قصص آیه 5 می فرماید :
ما اراده کرده ایم که برضعفای زمین منت نهاده ، پیشوا ووارث زمینشان گردانیم 13
4- درسوره صف آیه 9 می فرماید :
او خدایی است که رسولش راباهدایت ودین حق فرستاد تابرتمام ادیان غالب گردد اگرچه مشرکان را خویش نیاید 14
وهمچنین آیات 33 سوره توبه ، 51 سوره سبا ، 61 سوره زخرف و15 سوره تکویر و...
این آیات وآیات دیگر علاوه بر استقرار دین خدا درسراسرزمین ، برآینده درخشان عالم دلالت دارند وبرحسب معتبرترین مدارک وتفاسیر واحادیث به تحول بی سابقه وبی نظیر وانقلابی که به رهبری وقیام حضرت مهدی علیه السلام وامام منتظر وموعود انجام خواهد گرفت ، تفسیر شده است که تعداد زیادی از این احادیث درکتاب های اهل سنت روایت شده مثل کتاب « شواهد التنزیل » حاکم حسکانی که درآن دویست وده (210) آیه را که درشان اهل بیت نازل شده جمع آوری کرده ومتجاوز ازهزار وصد وشصت (1160) روایت دررابطه بااین موضوع روایت نموده است .
واز جمله محدثین نامدار وعلمای بزرگ سید هاشم بحرانی درجمع آوری آیاتی که مربوط به حضرت مهدی علیه السلام است کتابی به نام المحجه فیما نزل فی القائم الحجه تالیف کرده است وی دراین کتاب متجاوز از یک صد (100) آیه رابااحادیثی که درتفسیر هریک وارد شده ذکر فرموده است
ای ازدرت بهشت برین کمتر آیتی
کوثر زخاک مقدم پاکت روایتی
والشمس زآفتاب جمال توپرتوی
واللیل ازسیاهی مویت کنایتی
اعجاز موسی وزکمال تو شمه ای
انفاس عیسوی زلبان تو آیتی
ای عدل ایزدی فکن ازرخ حجاب را
کز عدل وداد نیست اثر جز حکایتی
چشم امید ما به تو ای رحمت خدا
بربندگان خاک درت کن عنایتی
ماییم وظل رایت لطف عمیم تو
فردا که هرکسی برود زیر رایتی
گر عاجزم زمدح تو هرگز شگفت نیست
من ذره وتو مهر سپهر هدایتی 15

مهدی موعود علیه السلام دراحادیث

تاملی زودگذر دراحادیث مربوط به امام مهدی علیه السلام درکتب مسلمانان کافی است تابه متواتر بودن آن ها از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم یقین حاصل شود به شکلی که کوچک ترین تردید باقی نماند ولکن دراین مختصر مجال ذکر آن احادیث با آن حجم عظیم نیست فقط آمار گونه به ذکر راویانی که احادیث مربوط به مهدی موعود علیه السلام رادرکتب خود آورده اند اشاره می کنیم :

الف- علما ومحدثان اهل سنت ازمتقدمین ومتاخرین

164 تن از علما اهل سنت درکتب خود احادیث مربوط به امام مهدی علیه السلام را نقل کرده اند .

ب- علما ومحدثان شیعه

اینان نیز بسیارند که به لحاظ این که ایده مهدویت درنزد ایشان از اصول اعتقادی مذهب تشیع به شمار می آید وبه جهت اختصار نامی ازایشان نمی آوریم 16

راویان احادیث المهدی علیه السلام از صحابه

بیش از 50 تن ازصحابه رسول اکرم صلی الله علیه وآله و سلم احادیث مربوط به امام مهدی علیه السلام را روایت کرده اند که نامشان درکتاب « درانتظار ققنوس » صفحه 68 و69 بیان نشده است .
دراینجا تنها به ذکر نام برخی از علما بزرگ اهل سنت که برصحت احادیث وتواتر آن ها تصریح نموده اند بسنده می شود .
علمایی همچون : امام ترمذی ، امام بیهقی ، امام بغوی ، ابن کثیر ، قرطبی مالکی ، ابن تیمیه ، حافظ ذهبی ، گنجی شافعی ، ابن کثیر وطبرانی و...17

اخبار معصومین علیه السلام ازمهدی موعودعلیه السلام

بعداز رحلت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم موضوع مهدویت دربین مسلمین واصحاب ائمه اطهار علیهم السلام شایع ومورد بحث بود اهل بیت پیغمبر علیهم السلام وحاملین علوم واسرار نبوت که ازهمه کس به اخبار واحادیث پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم آشناتر بودند درباره مهدی موعود علیه السلام سخن می گفتند وبه سوالات پاسخ می دادند دراین خصوص از فاطمه زهرا علیها السلام ویازده امام علیهم السلام احادیث بسیاری بالغ بر 300 حدیث به صراحت درخصوص ولادت ، امامت ، غیبت وظهور مهدی موعود علیه السلام درکتب معتبر شیعه بیان شده که به علت اختصار فقط حدیثی جالب از امام حسن عسکری علیه السلام درخصوص فرزند بزرگوارشان امام مهدی علیه السلام بسنده می شود وبرای مراجعه به بقیه روایات درپاورقی آدرس بیان می گردد .18
امام حسن عسکری علیه السلام به موسی بن جعفر بغدادی فرمودند : « گویا شما را می بینم که درجانشین من اختلاف نموده اید ولی آگاه باشید هرکس به امام های بعداز پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم ایمان داشته باشد اماامامت فرزند مرا منکر شود مانند کسی است که نبوت تمام پیغمبران راقبول کند ولی پیغمبری محمد رسول خدا را انکارنماید درصورتی که منکر آن حضرت مثل کسی است که تمام پیامبران راانکار کند زیرا اطاعت آخرین امام ما مثل اطاعت اولین امام ماست پس هرکس آخرین فرد ما را منکر شود مانند کسی است که اولین امام راانکار نموده باشد بدانیم که غیبت فرزندم به قدری طولانی می شود که مردم درشک واقع می شوند مگر افرادی که خداایمانشان رانگهداری کند .19

ولادت حضرت مهدی موعود علیه السلام

دراینجا سوالی مطرح می شود که باقبول اصل وجود حضرت مهدی علیه السلام که ازموضوعات مسلم اسلام است لیکن چه اشکالی دارد که بگوییم مهدی موعود علیه السلام هنوز به دنیا نیامده وهر وقت اوضاع عمومی عالم مساعد شد متولد خواهد شد ؟ !!
درپاسخ می گوییم درفصول گذشته به واسطه براهین عقلی ونقلی اثبات شد که هیچ عصر وزمانی زمین ازحجت قائم خداوند خالی نخواهد ماند و... که فقدان امام با انقراض نوع انسان همراه خواهد بود .
چناچه این حدیث شریف به حدیث ثقلین ( که ازطرف فریقین به تواتر بیان شده است ) وحدیث معروف ومتواتر نبوی شریف صلی الله علیه وآله وسلم « من مات ولم یعرف امام زمانه ...» وحدیث خلفای دوازده گانه اضافه گردد بوضوح روشن می گردد که اگر واقعا مهدی علیه السلام متولد نشده باشد بی شک وتردید واجب خواهد بود امام یازدهم ( امام حسن عسکری علیه السلام ) تاالان درقید حیات باشند ونیز تاظهور مهدی موعود علیه السلام آن منجی عالم بشریت زنده بمانند این درحالی است که کسی ازمسلمانان معتقد به زنده بودن ایشان نبوده بلکه به تولد حضرت مهدی علیه السلام درسال 255 ه. ق. وشهادت پدر بزرگوارشان درسال 260 ه.ق وزنده ماندن فرزندایشان تاهم اکنون معتقدند برای اطلاع بیشتر ازاعتراف علمای اهل سنت به ولایت مهدی موعود علیه السلام وشهادت پدر بزرگوارشان رجوع کنید به کتاب درانتظار ققنوس صص 160 تا166 منابع مفصلا بیان شده است .

معرفی مهدی موعود

دراینجا به مناسبت به فهرستی ازاحادیث معرفی حضرت مهدی موعود علیه السلام اشاره می شود :
- امامان دوازده نفرند اولشان علی بن ابی طالب علیه السلام و آخرشان مهدی علیه السلام است . 91 حدیث
- امامان دوازده نفرند وآخرشان مهدی علیه السلام است . 94 حدیث
- امامان دوازده نفرند نه نفرشان ازنسل حسین علیه السلام ونهمی آنان قائم علیه السلام است . 107 حدیث
- مهدی علیه السلام ازعترت پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم است . 389 حدیث
- مهدی علیه السلام ازاولاد علی علیه السلام است . 214 حدیث
- مهدی علیه السلام ازاولاد فاطمه علیها السلام است 192 حدیث
- مهدی علیه السلام ازاولاد حسین علیه السلام است 185 حدیث
- مهدی علیه السلام نهمین از اولاد حسین علیه السلام است 148 حدیث
- مهدی علیه السلام ازاولاد علی بن الحسین علیه السلام است 185 حدیث
- مهدی علیه السلام اولاد امام محمد باقرعلیه السلام است 103 حدیث
- مهدی علیه السلام ازاولاد امام جعفر صادق علیه السلام است 103 حدیث
- مهدی علیه السلام ششمین اولاد امام جعفر صادق علیه السلام است . 99 حدیث
- مهدی علیه السلام ازاولاد موسی بن جعفر علیه السلام است . 101 حدیث
- مهدی علیه السلام پنجمین فرزند موسی بن جعفر علیه السلام است 98 حدیث
- مهدی علیه السلام چهارمین اولاد علی بن موسی الرضا علیه السلام است 95 حدیث
- مهدی علیه السلام سومین اولاد امام محمد تقی علیه السلام است . 90 حدیث
- مهدی علیه السلام از اولاد امام هادی علیه السلام است . 90 حدیث
- مهدی علیه السلام فرزند امام حسن عسکری علیه السلام است . 145 حدیث
- نام پدر مهدی علیه السلام حسن علیه السلام است . 148 حدیث
- مهدی علیه السلام همنام وهم کنیه رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم است . 47 حدیث20
رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم فرمودند : مهدی موعود علیه السلام ازاولاد من وهمنام وهم کنیه من می باشد ازحیث اخلاق وخلقت شبیه ترین مردم به من است غیبتی دارد که مردم در آن ایام سرگردان وگمراه می گردند سپس مانند ستاره تابانی نمایان گشته زمین راپر ازعدل وداد می کند چنان که از ظلم وستم پر شده است . 21
چنان که ملاحظه می فرمایید این احادیث به صورتی مهدی موعود علیه السلام رامعرفی وتوصیف نموده اند که جای هیچ گونه شک وتردیدی باقی نمانده است مگر برای آنان که فی قلوبهم مرض
باتوجه به این که همه احادیث واثبات امامت مهدی موعود علیه السلام واحادیثی درخصوص غیبت حضرت ووظایف شیعیان درزمان خطیر غیبت وعلائم ظهور آن حضرت و... که درکتب مفصل مربوط به مهدویت به تفصیل آمده وشواهد ومویدات تاریخی وصد درصد معتبر این دلیل ، بسیار است که در این مختصر مجال بحث آن نیست علی التحقیق درکمتر موضوعی ازمسائل اعتقادی مانند اعتقاد به مهدویت زمینه ایمان ویقین وباور واستناد به احادیث وتواریخ ومویدات وشواهد فراهم است .

بنابراین ، اختصارا ادله وجود آن حضرت وامامت ایشان رادرچند دلیل می توان به طور خلاصه عنوان کرد :

1- خبر شخص امام حسن عسکری علیه السلام وخواص آن حضرت واعلامیه های ایشان به بعضی از نقاط شیعه نشین مثل قم
2- تشرف صدها نفر به زیارت حضرت مهدی علیه السلام درعصر پدر بزرگوارش وعصر غیبت صغری وعصر غیبت کبری
3- صدور معجزات وکرامات بسیار از آن حضرت دراثر توسلات یا ضمن تشرف افراد وبه گونه های دیگر
4- اخبار متواتر وبشارت های حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم وائمه اطهار علیهم السلام درضمن صدها حدیث معتبر که درکتاب هایی که قبل از ولادت آن حضرت وقبل از غیبت صغری تالیف شده ضبط وروایت شده است .
5- بالاخره نقل تواریخ معتمد وکتاب های انساب تاآنجا که بعضی از علمای عامه تشرف به زیارت آن حضرت علیه السلام را ادعا کرده ودراظهار اشتیاق به سعادت دیدار وظهور آن رهبر عدالت گستر اشعار سروده اند .
علاوه براین دلایل ادله دیگری نیز برامامت آن حضرت اقامه شده است که به همین مقدار اکتفا می کنیم وعلاقه مندان رابه کتاب های بزرگ مانند « کمال الدین صدوق ، غیب نعمانی ، غیب شیخ طوسی ومنتخب الاثر ، نجم الثاقب وکشف الاستار » وکتاب های دیگر ارجاع می دهیم واز خداوند متعال تعجیل درفرج وظهور امر آن حضرت علیه السلام ونجات جهان رااز این نگرانی ها واضطرابات وتوطئه ها وجنایات شرق وغرب ورژیم ها ومکتب های منحرف مسئلت می نماییم .22
درپایان متذکر می شود که ایمان وپیوند با ولایت همانند نیت باید در سراسر اعمال ورفتار وعبادت انسان جریان مستمر داشته ولحظه ای مورد غفلت قرار نگیرد هرگاه که از او تسلیم به ولایت غفلت کنیم رابطه فیض وعنایت رامیان خود وخدا نادیده گرفته ایم وزیانش بسی بزرگ وجبران ناپذیر است .
بایستی همواره پناه به خدا ببریم واز درگاهش ثبات قدم دردین وپایدرای درولایت حسن عاقبت ورستگاری دنیا وآخرت رادرسایه ولایت وامامت ائمه هدی علیهم السلام طلب کنیم .
به عنوان حسن ختام کتاب دراین راستا به فرازهایی ازدعای منقول از شیخ ابو عمروقدس سره اولین نایب خاص امام عصر علیه السلام که سیدبن طاوس رحمه الله درجمال الاسبوع ومرحوم حاج شیخ عباس قمی رحمه الله به نقل از سید ، درمفاتیح الجنان الجنان آن را ذکر فرموده وبه خواندن آن درزمان غیبت امام عصر علیه السلام بسیار سفارش شده است توجه ودقت فرمایید .
» اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک اللهم عرفنی رسولک فانک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی اللهم لاتمتنی میته جاهلیه ولاتزع قلبی بعد از هدیتنی اللهم فکما هدیتنی لولایه من فرضت علی طاعه من ولایه ولاه امرک بعد رسولک صلواتک علیه وآله ... فثبتنی علی دینک وثبتنی علی طاعه ولی امرک الذی سترته عن خلقک ... اللهم لاتجعلنی من خصماء آل محمد علیهم السلام سترته عن خلقک ... اللهم لاتجعلنی من خصماء آل محمد علیهم السلام ولاتجعلنی من اعداء آل محمد علیهم السلام ... فانی اعوذبک من ذلک فاعذنی ... اللهم صل علی
محمد وآل محمد واجعلنی بهم فائزا عندک فی الدنیا والاخره ومن المقربین ، آمین رب العالمین 23
به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است
شرح این هجران واین خون جگر
این زمان بگذار تاوقت دگر

پی نوشتها

1- ر. ک؛ کتاب درانتظار ققنوس ص 43 ترجمه وتحقیق مهدی علیزاده
2- مفاتیح الجنان ، حاج شیخ عباس قمی رحمه الله ص 956
3- المهدیه فی الاسلام سعد محمد حسن ، صص 43، 44 الامامه وقائم القیامه ، دکتر مصطفی غالب ص 270 به نقل از کتاب درانتظار ققنوس ، علیزاده مهدی صص 44 ، 45
4- تاریخ ابن خلدون ج 1 فصل 52 ص 555 به نقل از ؛ همان ص 46
5- الکتاب المقدس تحت المجهر ، ابومحمد الاردنی ، ص 155 به نقل از همان ص 48
6- المسیح الدجال ، سعید ایوب ص 379 ، 380 ( نقل از سفر رویا 12، 13) به نقل از همان ، ص 49
7- کتاب درانتظار ققنوس ، علیزاده مهدی ، صص 57- 58 (نقل از بشارت عهدین ، محمد صادقی ، صفحات 237 ، 238، 241، 242، 243، 262، 273، 277.
8- توضیح این که مهدی موعود علیه السلام درزبان های دیگر به « گرز اسیه » «و شینو» « ارتو» « مهمید» ونامها والقاب دیگر خوانده شده است به کتاب نجم الثاقب مراجعه شود درآنجا بیش از یک صد وهشتاد اسم برای حضرت ذکر کرده است به نقل از کتاب امامت ومهدویت ، صافی گلپایگانی ، لطف الله ج2 ص 26
9- اقتباس از؛ همان ص 51
10- اقتباس از کتاب دادگستر جهان ، ابراهیم امینی ص 68
11- ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون
12- وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوالصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی لایشرکون بی شیئا
13- ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم الوارثین
14- هوالذی ارسل رسوله بالهدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکین
15- صافی گلپایگانی امامت ومهدویت ج2 ص 48، 49 ( اشعار از مرحوم آیه الله صاقی ، والد مکرم معظم له می باشد .
16- ر. ک درانتظار ققنوس صص 65- 90
17- ر.ک کتاب درانتظار ققنوس ، صص 69-70 ضمن بیان طرق احادیث نام علمایی که برصحت وتواتر این احادیث تصریح کرده اند نیز ذکر شده است .
18- دادگستر جهان ، امینی ، ابراهیم ، صص 55- 60 به نقل از کتب معتبر
19- بحار الانوار ، مرحوم مجلسی ج 51 ص 160 واثبات الهداه ج 6 ص 427 به نقل از دادگستر جهان ص 59
20- ر. ک منتخب الاثر ، تالیف حضرت آیه الله صافی گلپایگانی ، عین این احصائیه موجود است .
21- امینی ابراهیم ، دادگستر جهان ص 87 به نقل از بحا رالانوار ج 51 ص 72
22- امامت ومهدویت ، صافی گلپایگانی لطف الله ص 94، 95
23- مفاتیح الجنان ، حاج شیخ عباس قم رحمه الله ص 1066 دعا درغیبت امام زمان علیه السلام چاپ تهران : انتشارات بلاغت چ اول 1379

نویسنده : محمد مولوی
منبع : نیاز جهان به امام زمان صفحه 81-

منبع

/ 1 نظر / 40 بازدید